Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Společnost Sportisimo s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen

„Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP“), které platí pro nákup

Prodávajícím nabízeného zboží v jejím internetovém obchodě – e-shopu na internetových

stránkách www.klimatex.cz (dále jen „Stránky“).

Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejnách Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha

vztahu.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností

stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito

OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění

tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito

OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským

zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění.

 

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou

Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

(i) totožnost Prodávajícího: Prodávajícím je společnost Sportisimo s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21,

Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl C, vložka 78675, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další

kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty,

(ii) označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností: je uvedeno na

Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky

(výrobce/distributora apod.),

(iii) cena Zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění: je vždy uvedena u

jednotlivého Zboží a je konečná a Prodávající není oprávněn ji žádným způsobem jednostranně

zvyšovat; pokud povaha Zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit cenu předem je u Zboží vždy

uveden konkrétní způsob jejího výpočtu,

(iv) způsobu platby (včetně případné povinnosti hradit zálohy): je vždy uveden s možností výběru

kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a

zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

(v) způsob dodání nebo plnění Zboží: je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého

Zboží, volba z nabízených způsobů dodání/dopravy je na kupujícím a zvolený způsob dodání již

následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

(vi) času dodání nebo plnění Zboží: v nabídce Zboží na Stránkách je uvedeno, zda je Zboží dostupné

(bohužel se může stát, že některé Zboží je dočasně nedostupné a nelze je tudíž objednat/zakoupit,

za což se omlouváme a budeme se snažit jeho dostupnost zajistit); Zboží může být dostupné na

prodejnách či ve skladu Prodávajícího; u konkrétního Zboží je na Stránkách vždy uvedena lhůta

(časové rozmezí), kdy bude Zboží dostupné pro vyzvednutí na konkrétní prodejně či bude doručeno

prostřednictvím kupujícího zvolené dopravy,

(vii) nákladech na dodání Zboží: jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání Zboží, volbou

způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí

uhradit za dodání Zboží,

(viii) údajích o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a

jejich podmínkách: kupující má práva z vadného plnění a Prodávající poskytuje servis za podmínek,

jak jsou uvedena dále v těchto OP zejména v článku X. těchto OP,

(ix) o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k

uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších

údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným

obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení

aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu

dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost

informací Prodávajícího,

(x) o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Prodávajícím je

slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na

platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně

používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně

používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné

webové/internetové formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy

výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,

(xi) nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny

žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které

si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

(xii) o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání

důvodu, a to ve lhůtě 30 (pro Členy Klubu – jak je definováno dále ve lhůtě 90) dnů ode dne převzetí

Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále v článku IX. Těchto VOP,

(xiii) o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou komunikace

používanou Prodávajícím (viz. – Kontakty) a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a

učiní vše, aby je vyřídil, Prodávající může používat pro vyřizování stížnosti i automatizovaný

komunikační systém; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního

dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b)

živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a

služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že

strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný

soud,

(xiv) o tom, že objednávka, resp. z ní plynoucí kupní smlouva, bude u Prodávajícího uložena a Prodávající

umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup, a že nejpozději do okamžiku dodání Zboží

zašle/vyexportuje kupujícímu na jeho e-mail dle objednávky potvrzení o uzavřené kupní smlouvě

odpovídající kupujícím učiněné objednávce Zboží; takové potvrzení kupní smlouvy odpovídá vzoru,

jež je [ZDE – odkaz na vzor potvrzení kupní smlouvy],

(xv) o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

(xvi) o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním

Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/eshopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách, a to

potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup] /[Potvrdit nákup a zaplatit],

(xvii) v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím

je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

(xviii) o tom, že Prodávající na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které

dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex

chování pro Prodávajícího závazný,

(xix) o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi

tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP,

(xx) v případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných

ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží; To platí i v případě, že se

kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje,

(xxi) o tom, že Prodávající zajišťuje, že recenze pocházejí od kupujícího tak, že recenze na produkty jsou

zveřejňovány pouze od kupujících, kteří si dané Zboží skutečně zakoupili (mají doručenou nebo

vyzvednutou objednávku); zařazovány jsou pouze recenze od kupujícího z kontaktního e-mailu, který

uvedl v doručené/vyzvednuté objednávce Zboží, a to na takto dodané Zboží, nebo od kupujícího

přihlášeného v rámci zákaznického účtu na www.Klimatex.cz (Sportisimo Klub), a také jen ohledně

jím zakoupeného zboží; k ověřování výše uvedených skutečností dochází automatizovaným

systémem,

(xxii) Prodávající může uvádět na Stránkách doporučení/doporučené Zboží, a to na základě přepočtu

algoritmu, který zohledňuje prodejní sezónu, datum zahájení prodeje Zboží, aktuální skladovou

dostupnost Zboží, počet objednaných kusů Zboží, hodnocení Zboží, počet zobrazení daného Zboží

na Stránkách, přiřazení Zboží k produktovým podkategoriím v rámci katalogu Prodávajícího, cenové

marže a partnerské marketingové akce; relativní váha jednotlivých kategorií je stejná, a to však

s možnou odchylkou +/- 20% u jednotlivých kategorií; Prodávající je oprávněn výše uvedené

kategorie upravovat, aniž by je zde zveřejňoval; na dotaz kupujícího, sdělí Prodávající konkrétní

použité kategorie a jejich váhu.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj.

uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).

3.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a

není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti

kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské –

ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím

určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a

to dle volby Prodávajícího.

3.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných

údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení

způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další

potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je

povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky

Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly

tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky, které nastává okamžikem, kdy kupující

potvrdí/odklikne tlačítko [Potvrdit nákup] /[Potvrdit nákup a zaplatit], již údaje nelze měnit

a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny,

náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci/potvrzení

objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky

či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se

objednávka za neprovedenou a kupní smlouva za neuzavřenou.

3.5 V případě, že kupující neuhradí kupní cenu dle provedené objednávky/uzavřené Smlouvy, nebude

Zboží Prodávajícím dodáno a Smlouva/objednávka bude zrušena.

3.6 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných

prostředků komunikace na dálku než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové

komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až

okamžikem, kdy:

(i) kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové

korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží,

ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod.,

a zároveň

(ii) kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy

prostřednictvím e-mailové zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře s uvedením

případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci

objednávky.

3.7 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě

i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má

právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen

ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží.

Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké

údaje při objednání Zboží zadal.

3.8 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým

(nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.9 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění

objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli

kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím, ke kterému dochází

potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a zaplatit], Prodávající potvrdí

kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména

prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.10 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené

v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.11 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na

prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané

Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto

případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí.

Nedohodnou-li se strany ani do 2 dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně

objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv

náhrady. apod.

3.12 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací uváděnou na Stránkách v popisu Zboží, popř.

v objednávce Zboží nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží

- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

- vybavené českými návody k obsluze a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé,

- daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím

a/nebo je posílána v elektronické podobě na e-mail, ze kterého byla učiněna objednávka.

3.13 Na žádost kupujícího Prodávající mu vydá doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje,

popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji

Prodávajícího. Toto Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží. Prodávající zároveň

doručí kupujícímu nejpozději do okamžiku dodání Zboží na e-mail dle objednávky kupujícího

potvrzení o uzavřené kupní smlouvě odpovídající kupujícím učiněné objednávce Zboží; takové

potvrzení kupní smlouvy odpovídá vzoru, jež je [ZDE – odkaz na vzor potvrzení kupní smlouvy].

3.14 Kupující má možnost odstoupit od již uzavřené Smlouvy (stornovat nebo změnit objednávku) v

případě, že nejpozději do 2 hodin od uzavření Smlouvy (potvrzení provedené objednávky) nebo do

doručení objednávky na balicí linku oznámí tuto skutečnost Prodávajícímu vyplněním kontaktního

formuláře zde nebo na stránce Kontakty.

 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

4.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává

na všechny doručovací adresy v ČR, Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání

Zboží mimo ČR.

4.2 Zboží je dodáváno ze skladu, popř. z vybraných prodejen Prodávajícího. Adresa skladu

je: Sportisimo s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 OstravaHrušov.

4.3 Kontaktním místem v rámci e-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese:

Sportisimo s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 OstravaHrušov, (Veškeré kontakty naleznete zde).

4.4 Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím

(bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.5 V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí

osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V

případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi

kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči

Prodávajícímu žádná práva.

4.6 Kupujícímu doporučujeme si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V

případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, žádáme kupujícího, aby

toto bezodkladně oznámil Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží

(reklamace).

4.7 [Osobní odběr] Prodávající může umožnit osobní odběr Zboží na vybraných prodejnách

Prodávajícího; tato skutečnost bude uvedena na Stránkách v rámci objednávkového formuláře jako

možnost osobního odběru. Pro osobní odběr Zboží obdrží kupující identifikační kód, který musí

předložit při odběru Zboží. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží kupujícímu tím, že je předá

osobě, která se prokáže příslušným kódem. Prodávající může požadovat za odběr Zboží, resp.

jednotlivé položky Zboží, cenu za dodání, jelikož Prodávající bude Zboží na prodejnu dodávat z jiné

prodejny či skladu. Tato cena se může lišit s ohledem na to, zda je kupující členem klubu

Prodávajícího apod. Cena dodávky Zboží bude vždy uvedena jako konečná (včetně DPH apod.) na

Stránkách v rámci objednávkového formuláře. Cena za dodání je splatná společně se Zbožím.

4.8 [Akce Poslední kus] Prodávající může při nákupu v e-shopu umožnit nákup vybraných posledních

skladových kusů zboží na prodejnách v tzv. akci „Koupit poslední kus“. V takovém případě může

kupující zvolit variantu klasického doručení zboží na adresu kupujícího a/nebo vyzvednutí zboží na

konkrétní prodejně, kde je zboží skladem. Při objednávce zboží v rámci akce „Koupit poslední kus“:

(i) lze zakoupit v rámci jedné objednávky/kupní smlouvy pouze jeden kus zboží a nelze v rámci

takovéto objednávky kupovat více zboží, (ii) není možno takové zboží vyměnit za jiné, ale je

samozřejmě možno za standardních podmínek od smlouvy odstoupit (vrátit zboží), kdy kupující

obdrží zpět zaplacenou kupní cenu, a to i v případě zjištění vady zboží; v případě, že prodávající při

zpracování takovéto objednávky zjistí poškození (vadu) zboží, bude nuce/oprávněn takovou

objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak, například na slevě

odpovídající poškození zboží apod.

 

V. CENA

5.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy,

ke kterému dochází potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a zaplatit].

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy, tedy i v průběhu vyhledávání

Zboží na Stránkách, a to i když je Zboží vloženo do nákupního košíku apod., konečná cena Zboží je

vždy zřetelně uvedena před potvrzením/odkliknutím tlačítka [Potvrdit nákup]/[Potvrdit nákup a

zaplatit].

5.2 V případě tiskové chyby u ceny Zboží je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v

případě nikoliv zjevné, avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází.

5.3 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé

kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího,

nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

5.4 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za

koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní,

poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak

(cena za specifické balení apod.).

5.5 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se

ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím

a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.6 Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním

předpisem stanoveno jinak.

5.7 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený

způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

 

VI. DODACÍ LHŮTY

6.1 Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.

6.2 Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno

vybranému přepravci (způsobu dodání) a jím doručováno ve lhůtě uvedené na Stránkách. Konečná

doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůta k dodání Zboží

může být určena určitým intervalem. Konkrétní čas doručení bude kupujícímu sdělen zvoleným

přepravcem.

6.3 Není-li lhůta pro dodání u Zboží konkrétně uvedena, pak činí 30 dní od odeslání

objednávky/uzavření Smlouvy a zaplacení sjednané ceny Zboží včetně ceny dopravy a platebního

prostředku. V případě lhůty určené dle dnů, platí, že jde o dny pracovní, není-li uvedeno jinak.

6.4 Lhůta pro doručení Zboží začíná běžet ode dne učinění objednávky/uzavření Smlouvy a v případě

volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení

úhrady ceny za dodání Zboží.

6.5 Lhůta pro doručení Zboží může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je

způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím, maximálně však lhůta pro

doručení činí 30 dní.

6.6 Nemůže-li Prodávající doručit Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného

odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do pěti (5) dnů jinak (na prodloužení termínu

doručení Zboží či jiné změně objednávky), může kupující od smlouvy odstoupit a žádná ze stran není

oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

 

VII. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za

Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání

Zboží.

7.2 Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží a obsahuje

veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

7.3 Aktuální výše ceny za dodání Zboží je včetně DPH a je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání.

S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány

zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

7.4 Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat určité Zboží od určité výše kupní ceny

zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

 

VIII. ZPŮSOB PLATBY

8.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený

způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny či poplatky jedním ze způsobů umožněných

Prodávajícím, který je u konkrétního Zboží nabízen, tj. zejména:

(i) tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

(ii) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému

(iii) okamžitý bankovní převod vybraných bank

8.2 S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený

způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží. S ohledem na možné změny cen

za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách. Cena

za kupujícím zvolený způsob platby obsahuje vždy veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

9.1 Kupující má právo odstoupit smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek/od koupě

Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu za

dále uvedených podmínek.

9.2 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy realizované prostřednictvím Stránek i bez udání důvodu, a

to ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží či posledního kusu Zboží).

9.2.1 Kupující, který je: (i) členem Klubu Sportisimo (má/vlastní klubovou kartu Sportisimo)

a/nebo (ii) registrovaným zákazníkem (dále také „Člen Klubu“), má právo odstoupit od

Smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodu, a to ve lhůtě 90 dnů (nikoliv tedy měsíc).

9.2.2 Člen Klubu má právo odstoupit od Smlouvy (vrátit zboží) ve výše uvedené lhůtě bez udání

důvodu při nákupu Zboží prostřednictvím Stránek a také i při nákupu Zboží přímo na

prodejnách Prodávajícího.

9.2.3 Prodloužení lhůty na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) bez udání důvodu na 90 dnů a

umožnění odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) bez udání důvodu i při nákupu přímo

v prodejnách platí pouze pro Členy Klubu a neplatí tedy obecně pro koupi prostřednictvím

Stránek (e-shopu) a Kupující, jež nejsou Členy Klubu.

9.3 Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:

(i) poštou na adresu Sportisimo s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova

707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov,

(ii) prostřednictvím formuláře na Stránkách, (Odstoupení od kupní smlouvy); kupující vloží

formulář spolu s fakturou do zásilky,

(iii) jiným vhodným způsobem - např. vyplněním kontaktního formuláře na Stránkách.

9.4 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před

uplynutím příslušné 30denní (v případě Členů Klubu 90denní) lhůty.

9.5 Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu

ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil – např.

sluchátka do uší apod.

9.6 Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho

obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující

povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle

Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu Sportisimo

a.s., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, Zboží bude

zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Kupující může vrátit Zboží i na

kterékoliv prodejně Prodávajícího.

9.7 Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od, obdržení Zboží, nebo

dodání potvrzení Kupujícím, že ten Zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve, všechny peněžní

prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným

způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté

peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím

nevzniknou další náklady. Kupující si může zvolit způsob vrácení peněz, a to: buď (i) poštovní

poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo (ii) převodem na účet, jehož číslo uvede v oznámení o

odstoupení, (iii) osobně na prodejnách Prodávajícího.

9.8 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí

Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému

způsobu dodání Zboží. V případě, že Kupující od Smlouvy odstoupí jen ohledně části

Zboží (kupující koupil v rámci jedné Smlouvy/objednávky více Zboží a odstupuje/vrací jen některé

Zboží) a cena za dopravu veškerého Zboží byla určena/sjednána v rámci jedné Smlouvy/objednávky

jednou částkou za všechno Zboží, pak Prodávající kupujícímu zaplacenou cenu za dopravu Zboží

nevrací (takovou cenu dopravy vrací pouze v případě, že kupující odstoupí od celé Smlouvy, tj.

veškerého Zboží koupeného v rámci jedné Smlouvy/objednávky).

9.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou; v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

a dopravu Zboží není schopen zajistit kupující, zajistí přepravu Zboží od kupujícího (z místa

určeného kupujícím) Prodávající, přičemž kupující je povinen uhradit cenu za dopravu do centrálního

skladu Prodávajícího ve výši 1500 Kč.

9.10 V případě, že Zboží po odstoupení od Smlouvy bude vráceno již použité, poškozené, znečištěné,

popř. bez dokladů dodávaných se Zbožím, pak kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty

Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil

s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na

Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží

snížené o Náhradu, popř. bude-li snížení hodnoty zjištěno až po vracení kupní ceny, je Kupující

povinen uhradit Prodávajícímu Náhradu do deseti (10) po výzvě k úhradě.

9.11 V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na

žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu

služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

9.12 Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné.

Výměnu zboží lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek

stejné nebo vyšší, než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku

vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho

originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího

prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1 V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu další výhody spojené s koupí Zboží, jako například

výměna Zboží v delších lhůtách apod. platí tyto výhody a s tím spojené další povinnosti za

podmínek sjednaných při koupi Zboží a podmínek uváděných Prodávajícím v příslušných

materiálech.

10.2 Pro uplatňování nároků kupujícího se použijí přiměřeně tomu odpovídající ustanovení těchto OP a

popřípadě obvyklé postupy v obchodě použitelné pro realizaci práv kupujícího s přihlédnutím k

ochraně kupujícího jako spotřebitele.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktního

formuláře níže. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu

Kupujícího.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto OP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den učinění objednávky/uzavření

Smlouvy tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li kupující

objednávku/dojde-li k uzavření Smlouvy po dni, v němž došlo ke změně OP, platí OP již v aktuálním

znění.

11.2 Prodávající je oprávněn tyto OP dle svého uvážení měnit s tím, že změna OP bude vždy zveřejněna

na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny OP v aktuálním znění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11. 9. 2023.